Knihovna - půjčovní řád

Obecná ustanovení

 • Knihy se zapůjčují pouze členům asociace.
 • Pokud člen ČNATA nezaplatí svůj roční členský příspěvek, přestává být členem ČNATA a ztrácí právo půjčovat si knihy z Knihovny ČNATA.
 • Jako čtenářský průkaz slouží průkaz člena ČNATA, který je nepřenosný. Ve zvláštním případě však kniha může být zapůjčena jiné osobě, která byla k převzetí knihy členem ČNATA zplnomocněna. Tato osoba předá při převzetí knihy své písemné a ověřené zplnomocnění.
 • Člen ČNATA je zodpovědný za nelegálně provedené výpůjčky na podkladě ztraceného členského průkazu. Případnou ztrátu členského průkazu by měl člen neprodleně e-mailem nebo telefonicky ohlásit .
 • Právnickým osobám, členům asociace, se knihy půjčují výhradně na jméno zodpovědné osoby, která je pak nositelem všech povinností ve vztahu ke Knihovně ČNATA.
 • Každý uživatel je povinen řídit se tímto půjčovním řádem v celém jeho rozsahu.
 • Každý uživatel je povinen dodržovat autorská práva a všechna práva s nimi související.

Zápůjčky :

 • Knihy se půjčují na podkladě internetové nabídky na webové stránce ČNATA.
 • Každý, kdo si knihu chce zapůjčit, zašle email s příslušným požadavkem na níže uvedenou e-mailovou adresu.
 • Půjčovní doba je 1 měsíc.
 • Na podkladě vyžádání e-mailem či telefonicky lze dobu prodloužit nejvýše o 1 měsíc.
 • Knihy, které jsou volně k disposici v Knihovně, si člen ČNATA vyzvedne na nejbližší schůzce ČNATA.
 • Knihy, které jsou aktuálně zapůjčeny, je možné si rezervovat a na podkladě vytvořeného pořadníku bude kniha dále zapůjčována.
 • Objednávka i rezervace se ruší stejným způsobem.
 • Uživatel si knihu prohlédne před převzetím a potvrdí na výpůjčním listě její stav.
 • Případná poškození zjištěná při vracení knihy, jež by byla větší, než je obvyklé u běžné práce s knihou: např. potrhané stránky, odtržená vazba, skvrny od kávy, hot dogu apod., se hradí v závislosti na rozsahu poškození až do výše nákladů na nové pořízení knihy.
 • Každý řádný člen si může na výše uvedenou dobu půjčit pouze 1 knihu.

Různá peněžní plnění:

 • Knihy se půjčují proti vratné záloze výši 500,-Kč v hotovosti při převzetí knihy.
 • Neomluvené prodloužení doby používání bude penalizováno sražením 50% zálohy.
 • Neomluvené nevrácení knihy v řádném termínu, ani pak v dalším dohodnutém termínu, se řeší propadnutím plné výše zálohy a doplatkem ve výši celkových nákladů na nové pořízení knihy.
 • Ztráta knihy se řeší plnou úhradou nákladů na nové pořízení.
 • Půjčovné i vratná záloha jsou splatné při převzetí knihy do zápůjčky.
 • Pokuty, penále a úhrady vzniklých škod jsou splatné do 14 dnů ode dne sdělení povinnosti takové platby zástupcem Knihovny ČNATA povinnému.

Vymáhání plateb a dluhů:

 • Vznikne-li uživateli Knihovny z některého výše uvedeného důvodu povinnost úhrady nad rámec zaplaceného půjčovného a zálohy, bude mu tato povinnost sdělena písemně vč. stanovené výše a doby splatnosti.
 • Pokud se své povinnosti úhrady nezhostí v řádném termínu, bude pak ještě jednou vyzván k zaplacení, přičemž dlužná částka se zvyšuje o 25%.
 • Nezaplatí-li ani v této době, bude celá záležitost vymáhána soudně vč. úroků, počínaje 1. dnem po splatnosti opakované výzvy.

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny