Minulé schůzky

Zpět na seznam

Schůzka a ČS v listopadu 2006

V listopadu byla členská schůze ČNATA a také program se zajímavými tématy daytrading, české burzy i vývoje US trhů z pohledu TRM analýzy.

O víkendu 25. a 26. listopadu se opět uskutečnily schůzky ČNATA v Praze a Brně.

Tentokrát však měly poněkud odlišný program. V Praze, kde se schůzka konala ve velkém sále divadla Na Zábradlí, se před zahájením vlastního programu uskutečnila členská schůze. Jak všichni víte, členská schůze svolaná na říjen do Prahy nebyla usnášení schopní, a proto se konala znovu, v náhladním termínu. Dle stanov již pro platnost schůze a jejích rozhodnutí stačila nadpoloviční většina všech přítomných členů asociace.

Schůzi řídil Petr Prokop a s dokumenty nás seznamoval Tomáš Jankůj.

Program schůze byl stejný jako na říjnové schůzy, která však nebyla usnášení schopná.

 • Schválení účetní uzávěrky 2005
 • Předběžná zpráva o činnosti za rok 2006 

 • Předběžná zpráva o hospodaření za rok 2006 

 • Rozhodnutí o výši členských příspěvků pro rok 2007

 • Návrh na změny stanov

 • Návrh na změny ve výkonném výboru

Vůči předloženým dokumentům a návrhům nebyly žádné připomínky a byly členskou schůzí schváleny. Účetní závěrku si můžete stáhnout v členské části a seznámit se s ní podrobněji.

Tomáš nás ve svém vystoupení, kdy hovořil o činnosti ČNATA v letošním roce, seznámil s výsledky ankety uspořádané mezi členy. Z ní vyplynulo, že větší část tvoří začínající tradeři, kteří mají velký zájem o další informace z oblastí tradingu a vzdělávání. Největší zájem je o přednášky, jež jsou každý měsíc organizovány v rámci našich schůzek, další příčky zaujímají informace ze zahraničních seminářů a tradingových konferencí a placené semináře zkušených, věhlasných traderů.

V další části programu jsme hlasovali o změnách, které jsou uvedeny v programu schůze. Většinou hlasů byl přijat návrh na zvýšení členského příspěvku na 1.750,-Kč pro rok 2007, čímž bylo de facto schůzí odsouhlaseno zřízení funkce placeného tajemníka. Požadavek této externí placené služby byl vyvolán nárůstem agendy administrativního charakteru, zejména ve vztahu k členské základně a státním orgánům, a potřeby koordinovat všechny aktivity ČNATA. Tajemník by měl plnit zejména následující okruh povinností:

 • Komunikace se státní správou.

 • Komunikace s externími dodavateli.

 • Podpora při zajišťování akcí pro členskou základnu.

 • Příprava na jednání výkonného výboru.

 • Kompletování obsahu pro web.

 • Správa členské základny.

 

Dále byly odsouhlaseny oba návrhy na změnu článků stanov tak, jak byly navrženy.

 

 1. V čl. VII., odst. 3:

 

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou členů. Usnášeníschopná je, účastní-li se zasedání více než čtvrtina všech členů sdružení. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá Výbor náhradní členskou schůzi, nejdéle do dvou měsíců ode dne, kdy se měla konat původní členská schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná vždy.

 

2) V čl. VIII. byl doplněn bod :

 

 • Vyloučení člena sdružení, který nezaplatil roční členský příspěvěk za běžný rok v termínu daném stanovami sdružení.

 

Jako poslední se řešily změny ve výboru, když dva členové, Petr Prokop a Jirka Macháček, požádali o uvolnění z funkcí členů výboru z osobních důvodů. Do výboru byl navržen Tomáš Novotný a byl členskou schůzí také schválen.

Posledním bodem programu schůze, mimo oficiální program, byla informace o přípravách příští schůzky, která by se měla odehrát v polovině prosince, ve dnech 16. a 17. 12. 2006. Na programu bude informační přednáška předsedy asociace Ludvíka Turka o obsahu seminářů a tradingových konferencí, které absolvoval v listopadu v USA a Singapuru. Předběžně odhaduje dobu svého vystoupení na 4 - 5 hodin.

Vzhledem k tomu, že schůzka bude již v předvánočním období, rozhodnul se výbor, že by tato schůzka měla být víc než jen odborným shromážděním členů, a že by tedy měla mít i vyšší společenskou úroveň, aby si členové mohli více popovídat. Bude tedy doplněna o malé občerstvení. Bylo navrženo, aby se schůzka konala společně pro všechny členy jen v Praze a aby se umožnilo všem přicestovat, zahájení bylo navrženo na 13,00 hod.

 

Pak po malé přestávce se ujal slova první přednášející, Hynek Horák, který nás seznámil s tím, jak začal obchodovat, jakými peripetiemi prošel, jaký byl jeho vzdělávací a „uvědomovací" proces i jakou cenu zaplatil za své „mladické" chyby.

Přednesl přednášku na téma Proražení cenových hladin na pěti minutovém grafu mini S&P.

Hynek se věnuje daytradingu E-mini a ukázal nám na grafech příklady patternů a formací, které jsou pro jeho obchodování zásadní, a jaké zkušenosti s tímto druhem obchodování má. Na jeho přednášce byla mimo jiné zajímavá skutečnost, že se tradingu nevěnuje příliš dlouho, prakticky jen pár měsíců, přesto však již za tu dobu prošel mnohým a dokázal si ledacos uvědomit, i když jak sám přiznává, ne vždy je schopen to aplikovat. Jeho vystoupení by navíc mohlo být inspirací či motivací pro naše další členy, začínající tradery, že i po pár měsících se lze dopracovat k zajímavým zkušenostem, se kterými by již mohli seznámit ostatní.

Základní teze jeho přednášky si můžete stáhnout v členské části našeho webu.

Jako druhý bod programu byla informační přednáška L. Mlčáka na téma : Vývoj US trhů a jejich perspektiva z pohledu TRM analýzy.

Láďa nám v krátkosti na grafech hlavních tržních indexů US akciových trhů vysvětlil současnou situaci US akciového trhu a vyslovil názor, že v dohledné době očekává obrat akciového trhu, kdy by z pohledu denních grafů mělo dojít k ukončení střednědobého uptrendu a k přechodu trhu do střednědobého downtrendu. Avšak z pozice týdenních grafů by tato změna směru pohybu neměla být tak „dramatická" a mělo by jít jen o určitou korekci probíhajícího uptrendu. Pochopitelně ze současného pohledu mohou v průběhu pohybu nastat další situace a okolnosti, které mohou pohyb zesílit, prodloužit, prohloubit nebo naopak zmírnit.

V Brně se schůzka konala v neděli 26. listopadu na obvyklém místě v prostorech Zemanovy kavárny, kterou si poprvé také můžete prohlédnout na fotografiích ve fotogalerii. Můžete také použít níže uvedený link.

V úvodu přednášky seznámil přítomné člen výboru L. Mlčák s průběhem členské schůze a s rozhodnutími, která členská schůze přijala, tak jak bylo popsáno výše.

Na rozdíl od pražského programu schůzky se po něm ujal slova již zkušený trader Josef Lukáč a přednesl svoji přednášku na téma Česká burza (a dalo by se říci i s podtitulem Ano či ne ?).

Josef vysvětlil stav české burzy i jednotlivých titulů, možnosti obchodování, výhody, nevýhody a rozhodně se postavil za obchodování na české burze, které považuje za bezpečnější, výnosnější a méně namáhavé než obchodování na US trzích.

I jeho přednášku si můžete stáhnout v členské části našeho webu.

Druhým bodem programu bylo podobně jako v Praze vystoupení L. Mlčáka k US trhům z pozice TRM analýzy.

Hynek Horák zajede přednést svou přednášku brněnským kolegům v lednu 2007 a na lednové přednášce v Praze přednese na oplatku Josef Lukáč svou přednášku k české burze.

Závěrem můžeme konstatovat, že listopadový program byl opravdu naplněn událostmi a využitelnými informacemi. Skvělým počinem bylo i vystoupení Hynka Horáka, jednoho ze začínajících traderů, které může dodat odvahu a inspiraci mnohým zúčastněným členům, kteří se na vlastní obchodování stále ještě jen připravují.

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny