Minulé schůzky

Zpět na seznam

Shrnutí schůzek v září a říjnu 2006

Schůzky v září a v říjnu byly ve znamení Forex Trading Expo v Las Vegas. V říjnu se také konala 1. členská schůze.

Září a říjen jsou dva měsíce, které byly ve znamení dvou významných událostí. Jednak to byla první návštěva člena ČNATA na zahraniční akci. J. Dorda nás byl reprezentovat na \\"Forex Trading Expo\\" v Las Vegas. Druhou událostí byla členská schůze, která byla svolaná na říjnovou schůzku do Prahy.

Členská schůze se sešla 28 října v Praze, v netradičních 11 hod. Organizovali jsme ji takto, abychom umožnili kolegům z moravských krajů, jakož i všem dalším mimopražským, včas se dostavit a zúčastnit se. Na pořadu měla následující body:

  1. Schválení účetní uzávěrky 2005;

  2. Předběžná zpráva o činnosti za rok 2006;

  3. Předběžná zpráva o hospodaření za rok 2006;

  4. Rozhodnutí o výši členských příspěvků v roce 2007.

  • Na rok 2007 byl navržen členský příspěvek ve výši 1.750,- Kč

  1. Návrh na změny ve výkonném výboru

  • Navržena změna složení výkonného výboru: v listopadu 2006 byly přijaty dvě rezignace (Jiří Macháček, Petr Prokop) - oznámeno členům. Navržen nový kandidát Tomáš Novotný.

  1. Návrh změny stanov

  • Navrhuje se v čl. VIII - \\"Výkonný výbor\\" doplnit o: \\"Výbor zejména rozhoduje o vyloučení člena sdružení, který nezaplatil roční členský příspěvěk za běžný rok v termínu daném stanovami sdružení.\\"

  • Navrhuje se v čl. VII - "Členská schůze\\" změnit bod 3: \\"Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Usnášeníschopná je, účastní-li se zasedání více než čtvrtina všech členů sdružení. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Výbor náhradní členskou schůzi, nejdéle do dvou měsíců ode dne, kdy se měla konat původní členská schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná vždy."

Bohužel však i přes organizační úpravu chybělo na schůzce několik členů k tomu, aby mohla být v souladu se Stanovami, usnášení schopná. Bylo tedy nutné schůzi prohlásit za neusnášeníschopnou a neplatnou.

Čas určený pro členskou schůzi jsem však využili k prodiskutování různých organizačních otázek.

Láďa Mlčák podal informaci k pracím na vývoji nového webu asociace. Uvedl, že byl položen důraz na zvětšení plochy stránky, přidání sekce fotogalerií a na to nejdůležitější a nejočekávanější - členskou část, kde by měly být členům k dispozici materiály z našich schůzek a další podle potřeby. Z diskuse pak vyplynul i zájem o co nejrychlejší začlenění modulu diskusního fora do webu čnata. Web by měl být dle jeho slov spuštěn na počátku listopadu, diskusní forum pak asi o 7 - 10 dnů později.

Luvík Turek podal informaci k možnostem organizovat návštěvy předních traderů, s mnohými z nichž má osobní přátelské vztahy.

Jirka Macháček pak vysvětlil, v čem spočívá problém s otevřením knihovny.

Prakticky bezprostředně navázal druhý bod programu - pokračování přednášky na téma Forex Trading Expo - zahájený již v září. Jaroslav Dorda měl pro nás připraveno mnoho materiálů, které nám byly v říjnu k disposici k prohlédnutí či i vypujčení.

Během obou svých prezentací nás seznámil s průběhem FX EXPO a předal informace, které získal z jednotlivých přednášek, workshopů či osobních rozhovorů s přítomnými americkými tradery.

Jednotlivé prezentace měly následují osnovu a členové si je mohou stáhnout v naší členské sekci pro vlastní použití.

1) 09/2006 CNATA: Základy úspěšného FX obchodování:

- Základní mechanismy FX trhu,

- hlavní hráči na FX trhu,

- časová posloupnost fungování FX,

- hlavní obchodní nástroje FX,

- vliv fundamentu na FX,

- korelace FX a jiných trhů,

- techniky pro ziskové obchodování FX: Wawe Pattern od Raghee Horner,

- techniky pro ziskové obchodování FX: 7 Days Extension Fade.

 

2) 10/2006 CNATA: 10 zásad pro úspěšný FX trading:

Hlavní zásady pro ziskové obchodování FX:

- Vstupy,

- psychologie,

- dodržování stop-lossů,

- výstup z trhů,

- techniky pro ziskové obchodování FX: Do the Right Thing,

- techniky pro ziskové obchodování FX: Turn to Trend.

 

Do provozu byl již uveden nový web ČNATA,  kde si můžete prohlédnout i několik fotografií ze zářijové schůzky. U každé fotografie je krátký popis.

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny