Stanovy asociace

Stanovy České národní asociace technické analýzy, z.s

Kapitola I.
Všeobecná ustanovení

Článek I.
Název a sídlo

Název: Česká národní asociace technické analýzy, z.s.
Sídlo spolku: Višňová 4, Praha 4


Článek II.
Právní postavení spolku

Česká národní asociace technické analýzy, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným, nezávislým nevládním, neziskovým spolkem občanů a právnických osob, v němž se sdružili na základě jejich společného zájmu za účelem splnění cílů spolku uvedených v čl. III stanov. Spolek je právnickou osobou v souladu se zákonem č. 89 / 2012 sb. ve znění platných předpisů.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku a v elektronické podobě jsou vyvěšeny na webu spolku.


Článek III.
Účel a cíle spolku

Základními cíli a účelem spolku jsou zejména:

• rozvoj styků mezi odborníky v oboru finančních trhů za účelem výměny zkušeností a poznatků, platforma setkávání účastníků trhu vč. zájemců
• tvorba, organizace a podpora projektů týkajících se obchodování na kapitálových trzích
• podpora vzdělanosti a zvyšování odborné úrovně členů asociace
• rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru technické analýzy kapitálových trhů
• zastupování společných zájmů členů spolek vůči orgánům státní a veřejné správy jako i institucím a subjektům finančního, respektive kapitálového trhu


Článek IV.
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:
• pořádání přednášek ve smyslu zajištění odborné programové náplně
• organizace setkání za účelem vzájemné výměny informací mezi členy
• budování databáze informací formou tištěnou i elektronickou

 

Článek V.
Doba trvání a zánik spolku

1. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

2. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, usnese-li se na jeho zániku členská schůze třípětinovou většinou všech svých členů.

3. V případě zániku spolek rozhodne členská schůze po provedené likvidaci o naložení s majetkem. Likvidační přebytek majetku spolku se v případě jeho zániku rozdělí mezi jeho členy, a to podle poměru jejich, do té doby realizovaných členských příspěvků.


Kapitola II.
Právní postavení členů a organizační struktura

Článek VI.
Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen") se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která dobrovolně projeví zájem, souhlasí s cílem spolku a aktivně se podílí na jeho dosažení. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2. Členem spolku může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli spolku a jejíž písemná přihláška a případně další písemná dohoda mezi ní a spolkem je schválena členskou schůzí.

3. Přijímání členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti, zaslané výkonnému výboru. K tomu může být využito elektronického rozhraní na webu spolku.

4. Fyzická nebo i právnická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

5. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly ze strany ostatních zakládajících členů vzneseny odůvodněné námitky.

6. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku výboru spolku
b) vyloučením - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku
c) úmrtím člena spolku - fyzické osoby
d) zánikem právnické osoby, jež je členem spolku
e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu

7. Členská schůze může zvolit čestné členy spolku. Čestný člen má práva a povinnosti člena spolku, nemá však právo hlasovat na členské schůzi a je zproštěn povinnosti platit roční členský příspěvek.

Článek VII.
Práva a povinnosti člena

Člen spolku má právo:
a) účastnit se akcí a činností pořádaných spolkem
b) být pravidelně informován o dění ve spolku
c) předkládat návrhy, podněty, připomínky a kritiky týkající se činnosti spolku a vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
c) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
d) volit výbor spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů
e) platit jako roční členské příspěvky vyšší částky, než stanoví usnesení členské schůze.
g) požívat všech výhod a výsad, jež spolek poskytuje svým členům, pokud takové výhody budou vyhlášeny (např. sleva na členském příspěvku atp.)

Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku a ostatní interní předpisy spolku
b) platit roční členské příspěvky stanovené členskou schůzí, roční příspěvek za běžný rok platí člen vždy do konce prvého čtvrtletí.
c) podílet se na společných aktivitách spolku,
d) aktivně a svědomitě plnit úkoly, které vyplývají z funkce orgánu, do kterého byl zvolen


Článek VIII.
Zvláštní ustanovení o členství

1. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
2. Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.


Článek IX.

Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
(1) členská schůze
(2) výkonný výbor
(3) tajemník
(4) revizor
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
4. Funkční období volených orgánů je dva roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.


Článek X.

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku s všeobecnou pravomocí. Tvoří ji všichni členové spolku, kteří mají rovné hlasovací právo.
Schází se nejméně jednou ročně, případně tehdy, požádá-li o její konání alespoň jedna třetina všech členů spolku. Členskou schůzi svolává výkonný výbor spolku, termín jejího konání stanoví výkonný výbor spolku alespoň jeden měsíc předem. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

2. Členská schůze se koná zejména za účelem, aby:
a) schválila stanovy spolku a změny těchto stanov
b) zvolila na dvouleté funkční období výkonný výbor spolku, popř. jej odvolala
c) určila cíle spolku na další období
d) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za uplynulé období předkládanou výkonným výborem
e) schválila revizní zprávu předkládanou revizorem spolku
f) zvolila revizora spolku
g) stanovila výši a splatnost členského příspěvku
h) schválila rozpočet spolku na příští období
i) zvolila čestné členy spolku
j) rozhodla o vyloučení člena spolku
k) rozhodla o zániku (likvidaci) nebo transformaci spolku či o dobrovolném rozpuštění spolku

3. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

4. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Usnášeníschopná je, účastní-li se zasedání více než čtvrtina členů spolku. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výkonný výbor náhradní členskou schůzi, nejdéle do dvou měsíců ode dne, kdy se měla konat původní členská schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná vždy.

5. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda, nebo jím pověřená osoba, vede zasedání tak, jak byl jeho program ohlášen, ledaže se členská schůze usnese jinak. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

6. Členy výkonného výboru a revizora spolek volí členská schůze. Zvolení jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů.

7. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Zápis vyhotoví člen spolku, který tím byl členskou schůzí pověřen. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.


Článek XI.
Výkonný výbor

1. Výkonný výbor (dále jen „výbor"), je výkonný a statutární orgán, který řídí a koordinuje činnost spolku mezi členskými schůzemi v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze, po celé své funkční období. Výbor spolku si volí ze svého středu předsedu.

2. Výbor je nejméně tříčlenný a je volen na období dvou let.

3. Výbor zejména:
• odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
• je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Pozvání na schůzi výboru může být jen elektronické (mail) a musí být odesláno s programem nejméně 7 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné ze závažných důvodů a výbor je po svém svolání schválí. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Schůze výboru může proběhnout i formou konferenčního hovoru prostřednictvím internetu.
• svolává v souladu se Stanovami členskou schůzi
• přezkoumává a schvaluje rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku
• schvaluje založení obchodních společností a družstev, jejichž společníkem, akcionářem nebo členem je spolek, jakož i formy a podmínky jeho účasti na podnikání jiných právnických osob, pokud to připouštějí platné právní předpisy
• schvaluje uzavírání smluv a dohod o různých formách spolupráce s jinými subjekty
• rozhoduje o poskytování prostředků spolku jednotlivým právnickým a fyzickým osobám
• řídí běžnou činnost spolku a schvaluje uzavírání pracovních smluv s pracovníky spolku
• dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
• stanoví výši odměn funkcionářům a pracovníkům spolku
• rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody
• připravuje podklady pro jednání členské schůze
• volí ze svého středu předsedu spolku
• jmenuje tajemníka spolku a stanovuje výši jeho odměny / platu
• schvaluje přijetí nových členů spolku a navrhuje vyloučení člena, pokud ten svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku. Vyloučený člen má právo se s návrhem seznámit a k němu se vyjádřit. Rovněž tak má právo požádat členskou schůzi o přezkum návrhu na vyloučení.

4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina jeho členů.
K platnosti usnesení výboru je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů a v případě volby předsedy a jmenování tajemníka spolek souhlas nadpoloviční většiny všech členů Výboru.

5. Výbor spolku je povinen svolat členskou schůzi do čtyř týdnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů.

6. Spolek zastupuje navenek předseda jako jeho statutární orgán, případně jiný jím pověřený člen spolku.

 

Článek XII.
Předseda spolku

1. Předseda zastupuje spolek jako jeho statutární orgán. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba - obvykle tajemník nebo ten člen spolku, který tak byl pověřen. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2. Předseda je volen výkonným výborem spolku ze zvolených členů výboru vždy na období dvou let. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

Předseda zejména:
• svolává zasedání Výboru
• řídí orgány a organizace spolku
• ve spolupráci s tajemníkem připravuje podklady a náměty pro jednání Výboru spolku.


Článek XIII.
Tajemník spolku
1. Tajemník spolku je představitelem a správním orgánem spolku.

2. Tajemníka jmenuje do funkce výbor a to na období dvou let.

3. Tajemníkem může být jmenován rovněž zvolený člen výboru. Není-li tajemník členem výboru spolku, účastní se jeho zasedání pouze s hlasem poradním.

4. Tajemník je zaměstnancem spolku. Smlouva s tajemníkem se řídí pracovně-právními předpisy ČR.

5. Tajemník zejména:
• řídí běžnou administrativní a výkonnou činnost spolku,
• zabezpečuje přípravu podkladů pro jednání předsedy, Výboru a členské schůze spolku,
• dle pokynů Výboru, případně pokynů revizora spolku organizačně zabezpečuje kontrolu účinnosti čerpání prostředků spolku jednotlivými subjekty, kterým příspěvky byly poskytnuty.

6. Za organizaci a řízení administrativního a správního aparátu spolku se tajemník zodpovídá jejímu výkonnému výboru a operativně též předsedovi spolku, kterému funkčně přímo podléhá.


Článek XIV.
Revizor spolku
Revizor kontroluje hospodaření spolku a připravuje revizní zprávy, které předkládá členské schůzi. Funkční období revizora je dvouleté.
Revizor zejména:
• kontroluje činnost orgánů spolku
• Kontrolu provádí nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
• sleduje finanční hospodaření spolku a vyhodnocuje výsledky kontrol zaměřených na využití jeho prostředků
• je oprávněn nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
• všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s revizorem v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat mu potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost
• průběžně informuje Výbor o výsledcích své činnosti a podává návrhy na odstranění zjištěných nedostatků
• Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry revizora, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.
• předkládá kontrolní zprávu na zasedání členské schůze spolku.

Veškeré závěry revizora jsou pro všechny orgány, funkcionáře a členy spolku závazné.


Článek XV.
Zdroje spolku

Zdroji spolku jsou pravidelné členské příspěvky členů, jednorázové finanční příspěvky i dary fyzických a právnických osob z tuzemska i ze zahraničí podporujících cíle spolku. Dále případné státní příspěvky, nadační granty, jakož i zdroje pocházejících z výsledků případných vlastních podnikatelských aktivit prováděných spolkem v souladu s cíli spolku a realizovaných v souladu s platnými právními předpisy.


Článek XVI.
Zásady hospodaření

1. Příjmy spolku slouží výlučně ve smyslu těchto Stanov na krytí nákladů vlastního provozu spolku a jeho orgánů, dále pak na rozvoj aktivit spolku realizovaných v souladu s jeho cíli a plně v souladu s platnými právními předpisy, a konečně k podpoře aktivit, které bezprostředně na cíle spolku navazují.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečnění cílů spolku a v souladu s formami činnosti uvedenými v těchto stanovách.
3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
5. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
7. Návrh rozpočtu připravuje výkonný výbor a schvaluje členská schůze. Běžné hospodaření řídí a odpovídá za něj výkonný výbor. Hospodaření kontroluje revizor spolku.
8. Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle obecně závazných předpisů. Spolek vede účetnictví dle zákona č. 563/191 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Článek XVII.
Řešení neupravených otázek

Případy, kterých se tyto stanovy nedotýkají, budou později upraveny v interních předpisech spolku.


Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ke dni účinnosti občanského zákoníku 89 / 2012 Sb. Došlo k přeměně občanského sdružení - Česká národní asociace technické analýzy - na zapsaný spolek

2. Tyto stanovy byly přijaty a schváleny členskou schůzi spolku dne 23.4.2016.V plném rozsahu nahrazují stanovy přijaté ustavující schůzi spolku ze dne 25. 11.2006.

3. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto Stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.


V Praze dne 23.4.2016

 

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny