Stanovy asociace

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Kapitola I.
Všeobecná ustanovení


Článek I.

Název a sídlo

Název: Česká národní asociace technické analýzy, občanské sdružení
Sídlo sdružení: Višňová 4, Praha 4


Článek II.
Právní postavení sdružení

Česká národní asociace technické analýzy, občanské sdružení (dále jen sdružení) je dobrovolným, nezávislým nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, v němž se sdružili na základě jejich společného zájmu za účelem splnění cílu sdružení uvedených v čl. 3 stanov. Sdružení je právnickou osobou, registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky a působí v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění platných předpis

 

 Článek III.

Účel a cíle sdružení

 

Základními cíli a účelem sdružení jsou zejména:

-         podpora vzdělanosti a zvyšování odborné úrovně členů asociace 

-         tvorba, organizace a podpora projektů týkajících  se obchodování na kapitálových trzích

-         rozvoj styků mezi odborníky v oboru finančních trhů za účelem výměny zkušeností a poznatků

-         rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru technické analýzy kapitálových trhů

-         zastupování společných zájmů členů sdružení vůči orgánům státní a veřejné správy jako i institucím a subjektům finančního, respektive kapitálového trhu

 

Článek  IV.

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

-         pořádání přednášek  ve smyslu zajištění odborné programové náplně

-         organizace setkání za účelem vzájemné výměny informací mezi členy.

-    budování databáze informací formou tištěnou i elektronickou

 

Článek V.

Doba trvání a zánik sdružení

 

1.Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.  

2. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, usnese-li se na jeho zániku členská schůze třípětinovou většinou všech svých členů nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva. 

3. V případě zániku sdružení rozhodne členská schůze po provedené likvidaci o naložení s majetkem. Likvidační přebytek majetku sdružení se v případě jeho zániku rozdělí mezi jeho členy, a to podle poměru jejich, do té doby realizovaných členských příspěvků

 

Kapitola II.

Organizařní struktura a právní postavení členů

 

Článek VI.

Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

a)   členská schůze

b)   výkonný výbor

            - předseda

            - tajemník

c)      revizor

 

Článek VII.

Členská schůze

1.Členská schůze  je nejvyšším orgánem sdružení s všeobecnou pravomocí.  Tvoří ji  všichni členové sdružení,  kteří mají rovné hlasovací právo.

Schází se nejméně jednou ročně, případně tehdy, požádá-li o její konání alespoň jedna třetina všech členů sdružení. Členskou schůzi svolává výbor  sdružení, termín jejího konání stanoví výbor sdružení alespoň jeden měsíc předem.

 
2.Členská schůze se koná zejména za účelem, aby:

a) schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

b) zvolila na dvouleté funkční období výbor sdružení, popř. jej odvolala.

c) zvolila revizora sdružení,

d)schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za uplynulé období předkládanou Výborem,

e) schválila revizní zprávu předkládanou revizorem sdružení,

f) určila cíle sdružení na další období,

g) stanovila výši členského příspěvku,

h) schválila rozpočet sdružení na příští období,

i) zvolila čestné členy sdružení,

j) rozhodla o vyloučení člena sdružení,

k) rozhodla o zániku  nebo transformaci sdružení

 
3.Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Usnášeníschopná je, účastní-li se zasedání více než čtvrtina členů sdružení. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Výbor náhradní členskou schůzi, nejdéle do dvou měsíců ode dne, kdy se měla konat původní členská schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná vždy.

 
4. Členy Výboru a revizora sdružení volí členská schůze tajnou volbou. Zvolení jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů.

 
5. Činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze řídí Výbor sdružení, který si volí ze svého středu předsedu.

 

Článek VIII.

Výkonný výbor
                 

Výbor je výkonný a statutární orgán, který koordinuje činnost sdružení mezi členskými schůzemi.

Výbor je  nejméně tříčlenný a je volen na období dvou let.

Výbor zejména:

- rozhoduje o společenské a hospodářské činnosti sdružení

- schvaluje založení obchodních společností a družstev, jejichž společníkem, akcionářem nebo členem je sdružení, jakož i formy a podmínky jeho účasti na podnikání jiných právnických osob, pokud to připouštějí platné právní předpisy 

- schvaluje uzavírání smluv a dohod o různých formách spolupráce s jinými subjekty

- rozhoduje o poskytování prostředků sdružení jednotlivým právnickým a fyzickým osobám

- řídí běžnou činnost sdružení a schvaluje uzavírání pracovních smluv s pracovníky sdružení

- stanoví výši odměn funkcionářům a pracovníkům sdružení

- připravuje podklady pro jednání členské schůze

- volí tajemníka sdružení

- vyloučení člena sdružení, který nezaplatil roční členský příspěvek za běžný rok v termínu daném stanovami sdružení.

 
1.Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina jeho členů.

K platnosti usnesení výboru je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů a v případě volby předsedy a jmenování tajemníka sdružení souhlas nadpoloviční většiny všech členů Výboru.

 
2. Výbor sdružení je povinen svolat členskou schůzi do čtyř týdnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů.

 
3. Sdružení zastupuje navenek předseda jako jeho statutární orgán, případně jiný jím pověřený člen sdružení..

 
4. Předseda je volen Výborem sdružení vždy na období dvou let.

Předseda zejména:

- svolává zasedání Výboru

- řídí orgány a organizace sdružení

- ve spolupráci s tajemníkem připravuje podklady a náměty pro jednání Výboru sdružení.

 
5. Tajemník sdružení je představitelem a řídícím orgánem správního a výkonného aparátu sdružení.

Tajemníka jmenuje do funkce Výbor a to na období dvou let.

Tajemníkem může být jmenován rovněž zvolený člen Výboru. Není-li tajemník členem výboru sdružení, účastní se jeho zasedání pouze s hlasem poradním.

Tajemník zejména:

- řídí běžnou administrativní a výkonnou činnost sdružení

- zabezpečuje přípravu podkladů pro jednání předsedy, Výboru a členské schůze sdružení

- dle pokynů Výboru, případně pokynů revizora sdružení  organizačně zabezpečuje kontrolu účinnosti čerpání prostředků sdružení jednotlivými subjekty, kterým příspěvky byly poskytnuty.

Za organizaci a řízení administrativního a správního aparátu sdružení se tajemník zodpovídá jejímu výboru a operativně též předsedovi sdružení, kterému funkčně přímo podléhá.

 
6. Revizor kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávy, které předkládá členské schůzi. Funkční období revizora je dvouleté.

 
Revizor zejména:

- kontroluje činnost orgánů sdružení

- sleduje finanční hospodaření sdružení a vyhodnocuje výsledky kontrol zaměřených na využití jeho prostředků

- průběžně informuje Výbor o výsledcích své činnosti a podává návrhy na odstranění zjištěných nedostatků

- předkládá kontrolní zprávu na zasedání členské schůze sdružení.


Veškeré závěry revizora jsou pro všechny orgány, funkcionáře a členy sdružení závazné.


7. Do doby zvolení či ustavení orgánů sdružení plní veškeré jejich funkce její přípravný výbor, a to buď prostřednictvím svého zmocněnce, případně společným jednáním nejméně dvou jeho členů.

 

Článek IX.

Členství

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, která dobrovolně projeví zájem, souhlasí s cílem sdružení a aktivně se podílí na jeho dosažení.

 

Přijímání členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti, zaslané Výboru.

Výbor si vyhrazuje právo na posouzení vhodnosti členství jednotlivých fyzických osob.


2. Členem sdružení může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli sdružení a jejíž písemná přihláška a případně další písemná dohoda mezi ní a sdružením je schválena členskou schůzí.


3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly ze strany ostatních zakládajících členů vzneseny odůvodněné námitky.


4. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru sdružení

b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení,

c) úmrtím člena sdružení - fyzické osoby,

d) zánikem právnické osoby, jež je členem sdružení,

e) zánikem sdružení.


5. Členská schůze může zvolit čestné členy sdružení. Čestný člen má práva a povinnosti člena sdružení, je zproštěn povinnosti platit roční členský příspěvek.


Článek X.

Práva a povinnosti člena


Člen sdružení má právo:

a) volit výbor sdružení a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

b) předkládat návrhy, podněty, připomínky a kritiky týkající se činnosti sdružení

c) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,

d) účastnit se akcí pořádaných sdružením,

e) platit jako roční členské příspěvky vyšší částky, než stanoví usnesení členské schůze,

f ) podílet se na všech dalších činnostech a požadovat informace o sdružení,


g) požívat všech výhod a výsad, jež sdružení poskytuje svým členům.

Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy sdružení a ostatní interní předpisy sdružení,


b) aktivně a svědomitě plnit úkoly, které vyplývají z funkce orgánu, do kterého byl zvolen,


c) podílet se na společných aktivitách sdružení, které přispívají ke zvýšení prestiže sdružení,


d) platit roční členské příspěvky stanovené členskou schůzí, roční příspěvek za běžný rok platí člen vždy do konce prvého čtvrtletí.                                                                                                    Článek XI.

                                                                                                Zdroje sdružení


Zdrojem sdružení jsou pravidelné členké příspěvky členů, jednorázové finanční příspěvky fyzických a právnických osob podporujících cíle sdružení, jakož i zdroje pocházející z výsledků případných vlastních podnikatelských aktivit sdružení prováděných v souladu s cíli sdružení a realizovaných v souladu s platnými právními předpisy.

 

                                                                                                    Článek XII.

                                                                                             Zásady hospodaření


1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary právnických a fyzických osob, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činoosti organizace v souladu s cíli sdružení. Tyto příjmy slouží výlučně na krytí nákladů vlastního provozu sdružení a jeho orgánů, dále pak na rozvoj aktivit sdružení realizovaných v souladu s jeho cíli a plně v souladu s platnými právními předpisy, a konečně k podpoře aktivit, které bezprostředně na cíle sdružení navazují.


2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečnění cílů sdružení a v souladu s formami činnosti uvedenými v těchto stanovách.


3. Návrh rozpočtu připravuje Výbor a schvaluje členská schůze. Běžné hospodaření řídí a odpovídá za něj Výbor. Hospodaření kontroluje revizor sdružení.


4. Sdružení hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle obecně závazných předpisů. Sdružení vede účetnictví dle zákona č. 563/191 Sb. o účetnivctví, v platném znění.                                                                                                      Článek XIII.

                                                                                         Řešení neupravených otázek


Případy, kterých se tyto stanovy nedotýkají, budou později upraveny v interních předpisech sdružení.


Tyto stanovy byly přijaty a schváleny sdružením dne 25.11.2006. V plném rozsahu nahrazují stanovy přijaté ustavující schůzí sdružení ze dne 20.5.2005.

Členská část